1 december – Världsaidsdagen

33,3 miljoner människor beräknas leva med hiv idag. Av dessa bor 22,5 miljoner i Afrika söder om Sahara. Siffrorna är hisnande men allt är inte nattsvart. Enligt UNAIDS har antalet nysmittade minskat med 19 procent sedan den globala toppen 1999. Vi ser även färre aidsrelaterade dödsfall tack vare tillgängligheten av bromsmediciner de senaste åren. Antalet nysmittade minskar men antalet människor som lever med hiv är fortfarande högt.

Runt om i världen lever kvinnor och män under skilda villkor och den ojämlika maktfördelningen mellan kvinnor och män utgör en av de stora orättvisorna. Hiv är ett av de största utvecklingshoten i södra Afrika. Hivpandemin och dess följder förvärras av att människor inte har tillgång till prevention, hälsovård och mediciner. Afrikagrupperna kopplar samman hiv och jämställdhet för att synliggöra sambanden mellan hiv och sexualitet, genus och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Jämställdhet och frågor som rör SRHR handlar mycket om kvinnor, deras roll och situation i samhället. Det är dock viktigt att komma ihåg att man inte kan förändra kvinnors roll utan att männens roll påverkas och män måste vara införstådda med detta och involverade i jämställdhetsarbetet. En förändrad mansroll är förutsättningen för att kvinnor ska kunna ta lika del i samhället.

Eftersom hiv främst sprids via sexuella kontakter är arbetet med jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter en förutsättning för att stoppa spridningen. Människors sexualitet och reproduktion är kraftigt påverkade av stereotypa könsroller, könsroller som har sin grund i genussystemet. I arbetet med hivprevention och stöd till människor som lever med hiv i ett samhälls- och rättighetsperspektiv är det därför viktigt att synliggöra kopplingen mellan sexualitet, genus och hiv genom att ifrågasätta de strukturer som fortfarande driver pandemin och skapar olika förutsättning för kvinnor och män att få tillgång till vård samt att arbeta för att stärka människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. I södra Afrika lever fler kvinnor än män med hiv. Hivprevention handlar om jämställdhet och genusstrukturer.

För några veckor sedan fick vi veta att Gunilla Carlsson stoppar Sveriges utbetalning till Globala fonden för att bekämpa aids, tuberkulos och malaria. Detta på grund av oegentligheter i några av fondens projekt i 4 av 130 länder. Korruption kan förstås inte accepteras och man ska agera för att förhindra fusk och felaktigheter. Men att agera med kollektiv bestraffning drabbar oskyldiga och är en minst sagt tveksam metod mot korruption. Effekterna för fondens arbete kan dock bli märkbara.

Enligt UNAIDS får bara 35 procent av dem som behöver behandling. För att täcka behoven av behandling och öka tillgängligheten av bromsmediciner krävs ett globalt engagemang och ett globalt ansvar för finansiering. Globala fonden är viktig och en av de kraftfullaste globala satsningar som finns idag. En fortsatt internationell kraftansträngning kommer att behövas. Detta blir även tydligt i en rapport om hiv i Afrika från amerikanska Institute of Medicine som publicerades igår, Preparing for the Future of HIV/AIDS in Africa: A Shared Responsibility. I rapporten framgår att antalet hivfall i Afrika söder om Sahara förväntas överstiga behandlingsresurserna år 2020. Antalet personer som lever med hiv i regionen antas då vara fler än 30 miljoner. Man efterlyser därför en ökad satsning på prevention. Rapporten menar att man framförallt måste lägga än mer vikt på att minska antalet nya infektioner. Här menar vi att fokus på jämställdhet och sexuella rättigheter är centralt.

Biståndsminister Gunilla Carlsson prioriterar jämställdhet och pratar ofta om vikten av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Samtidigt stramar hon åt flödet till globala fonden. Jag kan inte låta bli att undra om hon har svårt att se kopplingen mellan SRHR, jämställdhet och hivprevention. För att lyckas med hivprevention krävs resurser.

Världsaidsdagen är en bra dag att uppmärksamma allt som hivpandemin innebär. Men hiv är allas ansvar alla dagar på året, i Sverige såväl som i Afrika.

Anna Gren, temahandläggare för hiv och jämställdhet

Recommended Posts