GAG-policyn får enorma följder / The GAG rule have massive implications

När jag först hörde om USA:s GAG-bestämmelser så tänkte jag inte mycket på det. Först när jag ett par dagar senare blev uppringd av en av våra amerikanska givare som frågade om vi kommer följa den nya policyn sjönk det in. Två tredjedelar av vår budget kommer från amerikanska givare. Vi bedriver påverkansarbete för rätten till säker och laglig abort och driver kliniker där vi erbjuder abortservice. Vi kommer förlora majoriteten av vår budget.” –berättar Santos Simione på Afrikagruppernas moçambikiska partnerorganisation AMODEFA. De tillhör den internationella Planned Parenthood familjen och arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

GAG, som signerades av Donald Trump, förbjuder att amerikanskt förmedlade pengar används för rätten till säker och laglig abort. Tidigare kunde organisationer som AMODEFA ta emot pengar från USA men fick inte använda just dessa medel till någon abortrelaterad verksamhet. Till sådan verksamhet var de tvungna att använda andra medel, som till exempel medel från Afrikagrupperna. AMODEFA tvingas nu att antingen inte ta emot några medel alls från USA eller sluta med all verksamhet som har att göra med aborträttigheter.

”När det stod klart vad GAG-bestämmelserna kommer innebära var vårt gensvar enkelt. Vi kan inte böja oss för USA:s krav, det hade varit att begå människorättsbrott. Vi måste överleva utan finansiellt stöd från USA.”, fortsätter Santos.

Vi kan räkna med att världen som vi känner den kommer ta ett antal steg i en konservativ riktning. När GAG-bestämmelserna förbjuder amerikanska givarmedel att gå till organisationer som på något sätt kopplas med rätten till säker abort får det åverkningar utöver berörda mottagare.

Moçambiques regering tar emot stora biståndssummor från USA. Det är knappast troligt att vår regering skulle sätta sig emot anti-abort-policyn, då det skulle kunna äventyra det andra biståndet. För ett par år sedan legaliserade Moçambique säkra aborter men ännu finns inga tydliga riktlinjer för hälsopersonal så det förekommer att de vägrar utföra aborter trots lagen. GAG banar väg för att konservativa normer får mer tyngd och kvinnors rättigheter generellt kommer bli svårare att försvara.”, berättar Santos.

Santos besöker Afrikaguppernas kontor efter ett möte i Bryssel kallat ”She decides” (Hon Bestämmer) initierat av Nederländernas regering.

Mötet tillkallades med syftet att säkra kvinnors rättigheter och SRHR med hopp om ökat stöd till civila samhället världen över. Förvånansvärt många europeiska länder deltog inte på ”She Decides”. Varför kan vi bara spekulera om. Frågan om fri och laglig abort är kontroversiell i Europa och kanske är länder måna om att inte skicka negativa signaler till den nya amerikanska regeringen.”

GAG fråntar den internationella utvecklingsbudgeten för SRHR ungefär 564 miljoner euro. Brysselmötet som samlade aktörer från världens hela civila samhälle, FN-organ och ministrar från Danmark, Sverige, Belgien och Nederländerna åtog sig att samla ihop 181 miljoner euro. Sverige lovade bidra med 21 miljoner euro.

”De få som var där visade på vilja att stå upp för kvinnor och mot högerpolitiken. Det är positivt. Däremot diskuterades inga detaljer för hur och när den här fonden ska kunna ersätta biståndet som redan nu tagits bort från organisationer som AMODEFA. Vi kommer behöva göra enorma nerdragningar, avskeda personal och stänga kliniker redan nu. Vi kan inte lita på ett löfte om andra medel.”

”Just i AMODEFA:s fall hoppas jag att vi kan få andra aktörer att ta över delar av vår verksamhet som också har med sexuell hälsa att göra, som testning för tuberkulos och hiv. Allt för att förhindra att människor i Moçambique inte bara fråntas möjligheten att genomgå en säker abort utan också andra slags hälsotjänster. Andra organisationer, som fortsatt accepterar pengar från USA och som inte erbjuder aborttjänster eller för påverkansarbete för rätten till abort, kan förhoppningsvis ta över de andra hälsotjänster vi erbjudit”, avslutar Santos.

Agnes Nygren, Afrikagrupperna Johannesburg

 

The GAG rule have massive implications

When the news about the US GAG rule first reached me I didn’t think too much of it. It was only a few days later when one of our American donors called me and asked whether we would comply to the policy that it hit me. Two thirds of our budget comes from the US. We do advocacy to protect women’s right to safe and legal abortion and our clinics offer abortion services. We will lose the majority of our funding.” –says Santos Simione from Afrikagrupperna’s Mozambiquan partner organization AMODEFA. They belong to the international IPPF family and its work focus on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR).

The GAG rule, signed off by Donald Trump, prohibits any American funding to support the right to free and legal abortion. Previously, organisations like AMODEFA could receive American funding but were not allowed to use that specific money for advocacy or abortion services. They could however use other funding, such as the one from Afrikagrupperna for these purposes. AMODEFA are now forced to either not take funding from the US or stop all operations relating to abortion.

When it became clear what GAG will stand for, our answer came easy. We cannot succumb to the US conditions -that would have been a human rights violation. We must survive without financial support from the US”, Santos continues.

We can assume that the world as we know it will take several steps in a conservative direction. As the GAG rule forbids American funding to support any organisation that in any way work towards the right to abortion it will have effects beyond the specific recipients.

Mozambique receives a lot of development aid from the US. It is unlikely that our government would challenge the anti-abortion policy, as it could jeopardize the other funds. A couple of years back Mozambique legalized safe abortion but health practitioners still have no clear guidelines. This has the practical effect that women are denied the service despite of the law. GAG paves the way for conservative norms to strengthen and women’s rights will in general will be harder to defend”, Santos explains.

Santos is visiting Afrikagrupperna’s office after a meeting in Brussels called “She Decides” initiated by the Netherlands.

The meeting was called with the aim of ensuring women’s rights and SRHR with a hope to increase support to civil society worldwide. Surprisingly many European countries didn’t join the initiative “She decides”. The reasons for why we can only speculate on. The issue of free and legal abortion is a controversial issue in Europe and perhaps countries are careful to send any negative message to the new American government.”

GAG rips the gathered international development aid budget of approximately 564 million euros. The meeting in Brussels, which gathered actors from the world’s civil society, UN agencies and ministers from Denmark, Belgium, Sweden and the Netherlands, committed itself to fund 181 million euros. Sweden committed to contribute 21 million euros.

The few that were there showed commitment to stand up for women and against right wing politics. That is positive. But the meeting didn’t discuss details of how and when the fund will replace the funding that already now is taken from organisations like AMODEFA. We are forced to do massive restructuring, retrench staff and close off clinics as we speak. We cannot rely on a promise of other funding.”

“In our case, I hope that other organisations in Mozambique will be able to take over parts of our operations that also deals with sexual health, such as TB and HIV testing. Everything in order for the Mozambiquan people to not lose out also on health services that isn’t linked to abortion. Other organisations, that will continue to accept money from the US and thus are not engaging in services or advocacy relating to safe abortion, can hopefully take over services we used to provide”, Santos concludes.

Agnes Nygren, Afrikagrupperna Johannesburg

Recommended Posts