Gynnas Afrika av EU:s handelspolitik?

På ett seminarium igår diskuterades förändringarna i EU:s handelsregler för u-länder – General Systems of Preferences (GSP). Kommissionen hävdar att förändringarna kommer att innebära att GSP-förmånerna fokuseras på de mest behövande länderna. Men det är inte alls säkert att det blir så.

Forum Syd som Afrikagrupperna samarbetar med i bland annat handelsfrågor, och EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner, M, arrangerade seminariet.

EU:s nya generella preferensregler (GSP) innebär att ett antal afrikanska länder, som av Världsbanken klassas som ”högre medelinkomst länder”, däribland Namibia, inte längre kommer få tillgång till EU:s marknad på samma villkor som övriga u-länder.

Istället kommer dessa länder att få konkurrera på samma villkor som i-länderna. Namibia har precis kommit över gränsen till högre medelinkomstland. Ingen hänsyn tas till att det också är ett av världens mest ojämlika länder. Karin Gregow från Forum Syd lyfte fram några alternativa kriterier som skulle kunna användas för att avgöra om ett land bör ingå i GSP-systemet eller inte. Man skulle tex kunna använda sig av Human Development Index, som ett komplement. Då hamnar Namibia på 128 plats (av 182) i världen  och skulle med stor sannolikhet ses som ett land med behov av handelspreferenser från EU.

Christoffer Fjellner, EU parlamentariker för moderaterna som är ansvarig för parlamentets översyn av kommissionens förslag på förändringar i GSP kunde se flera problem med förslaget, men ansåg att alla ändringsförslag han fått in hittills skulle försämra förslaget ytterligare. Fjellner erkände att översynen av GSP i vissa fall verkar användas som ett verktyg att få länder som hamnar utanför systemet att ingå i frihandelsavtal med EU istället. Men han hävdade att det inte var fallet med de afrikanska länderna.

Fjellner kunde också se att vissa länder riskerar att hamna i kläm med det förslag som ligger. Länder som Costa Rica som har stor export till EU pressas nu till att implementera frihandelsavtal med EU och hamnar annars i ”ett svart hål” eftersom de inte längre kan falla tillbaka på GSP. Namibia är ett annat tydligt fall.

EU har nyligen satt en ny deadline för förhandlingarna runt handelsavtalen EPA. Det datumet sammanfaller med datumet då de nya GSP-reglerna kommer börja gälla. Då har länder som Namibia valet att skriva på ett ofördelaktigt handelsavtal eller att inte få några handelsfördelar gentemot EU alls. Det ser ut som en tydlig strategi från EU:s sida att få länder att skriva på EPA-avtalen, trots att de är långt ifrån färdigförhandlade.

Recent Posts