Angolas president dos Santos avgår 2018

dosSantosJosé Eduardo dos Santos, Angolas president sedan 1979 har meddelat att han kommer att avgå 2018. Under regeringspartiet, MPLA:s centralkommittémöte lät dos Santos meddela att han kommer att lämna politiken. Under mötet diskuterades regeringens strategi för den ekonomiska kris som Angola befinner sig i samt partikongressen i augusti.

Angola är en av kontinentens största exportörer av olja. Det fossila bränslet motsvarar 95 procent av Angolas totala export och bidrar till hela 75 procent av skatteintäkterna. Eftersom Angolas ekonomi bygger på olja så har de två senaste årens fall av råoljepriset slagit hårt.

Oljeminister José Boteolho de Vasconcelos uppmanade nyligen oljebolagen att agera för att minska effekterna av prisfallet och menar att detta är ett tillfälle för att förbättra effektiviteten. Under 2015 minskade oljeproduktionskostnaderna med runt en fjärdedel samtidigt som produktionen ökade med 6%. Under början av 2016 har oljepriserna fortsatt att sjunka, men oljeintäkterna har ökat. Det kan delvis förklaras med ökad export och kwanzans växelkurs mot dollarn.

Regeringen har påbörjat en mineralöversyn med förhoppningen att kunna attrahera utländska investerare till guld- diamant- och fosforgruvdrift. Den förväntade tillväxttakten har skurits ned från 4.8 till 3.5 procent. Angola utgör ett exempel av en ekonomi bunden till råvaruexport som innebär en relativt hög tillväxttakt utan jobbskapande. Om majoriteten av Angolaner som lever i den informella ekonomin ska kunna höja sin levnadsstandard krävs stora reformer som ökar sysselsättning inom framförallt jordbruk. En omställning från 95 procent oljeexport till en mer diversifierad ekonomi på inrikesplan är kostsam och tidskrävande men nödvändig om majoriteten ska gynnas.

Recent Posts