Buss till Bryssel i Bryssel!!!

Buss till Brysseldelegationen på plats hos EU

Buss till Brysseldelegationen på plats hos EU

Vi började dagen med att delta i ett seminarium som arrangerades av CONCORD. Marc Maes från organisationen Eleven Eleven Eleven höll i introduktionen med anledning av att han varit engagerad i EPA-frågan länge.  Han presenterade en bakgrund till EPA och gav en snabb överblick kring hur avtalen tillkommit samt hur de ser ut idag. Sedan fick representanter från olika organisationer i Afrika och  Stillahavsområdet presentera sin syn på EPA-avtalen och deras nuvarande och framtida effekter på regionerna. Framförallt framhävdes åsikter om de orättvisor som utgör nuvarande EPA-avtal, och EU:s icke flexibla hållning i frågan. Vi lämnade mötet med en stark förståelse för hur civilorganisationerna misstycker i frågan, vilket gav oss ytterligare argument inför mötet med de svenska parlamentarikerna.

Med buss tog vi oss sedan genom ett regnigt Bryssel till parlamentet, som dagligen sysselsätter 30 000 människor, för att lämna över underskrifterna. Efter en lång väntan med rigorösa säkerhetskontroller tog vi oss med bestämda steg genom maktens korridorer till möteslokalen där Åsa Westlund (S) och Marita Ulvskog (S) väntade.  Efter överlämningen redogjorde vår ordförande Janne Nordstedt för Afrikagruppernas verksamhet samt syftet med EPA-kampanjen. Därefter tog vår temahandläggare Marja Wolpher över och gick djupare in på EPA-avtalen och varför Afrikagrupperna valt att presentera nya förslag till handelslinjen, vilket mottogs väl av båda politikerna.  Efter en halvtimme dundrade Olle Schmidt (FP) in i lokalen och tog rummet i besittning. Han raljerade om afrikanska skurkregimer samt hur han suttit i förhandlingar om EPA och endast fått positivt gehör från AVS-ländernas representanter (Afrika, Västindien, Stillahavet).

Det Olle Schmidt åsyftade verkade dock avlägset från den verklighet vi sedan tog del av när den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen sammanträdde. Utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel presenterade en ny rapport som diskuterades livligt. I diskussionen framkom tydligt att synen på avtalen skiljer sig markant mellan AVS-länderna och EU. Liberalisering och frihandel presenterades som viktiga komponenter i EPA-avtalen från EU:s sida medan flera AVS-länder pekade på vikten av starka regionala samarbeten och en mer gradvis öppning av de inhemska marknaderna. Dessutom poängterade flera AVS-länder att utvecklingslinjen i EPA-avtalen försvunnit, något som EU inte höll med om.

Mötet avrundades med att den afrikanska ordföranden sammanfattade förhandlingarna och poängterade att mycket arbete återstår men att det är önskvärt att båda parter möts halvvägs.  Något för rigida EU att tänka på.
/Buss till Bryssel

Recent Posts