Förlängd nomineringstid: medlemsrevisorer

Vi behöver få in fler nomineringar till uppdraget som medlemsrevisor! Nominera dig själv eller någon annan senast den 21 april genom att skicka ett mejl till valberedningen@afrikagrupperna.se

Uppdraget som medlems/internrevisor:

Val av revisorer

Årsmötet väljer två typer av revisorer: medlems/internrevisorer samt en revisionsbyrå som i

sin tur utser en auktoriserad revisor. Årsmötet utser minst två medlemsrevisorer jämte två ersättare.

Uppdraget

Revisionsbyrån är de som granskar föreningens ekonomi. Medlems/internrevisorerna väljs

av Afrikagruppernas medlemmar och är medlemmarnas ombud. De granskar styrelsens arbete och säkerställer att styrelsens beslut överensstämmer med gällande stadgar, policies och planer. Detta innebär i praktiken att sätta sig in i dessa stadgar, policies och planer och löpande granska protokoll från styrelsemöten för att kontrollera överensstämmelsen mellan dessa. Uppdraget sträcker sig från ett årsmöte till nästa och detta är även den huvudsakliga perioden som bör granskas. Uppdraget avslutas med att revisorerna till nästa årsmöte presenterar och avlämnar sin revisionsberättelse. Merparten av arbetet går att genomföra på distans.

Vilka kunskaper och erfarenhet krävs?

Föreningserfarenhet och skicklighet i att läsa och analysera styrande dokument i relation till verksamhetsutövningen är nyckelkompetenser som krävs för uppdraget som medlems-/internrevisor. (Termen ”revisor” förknippas ofta med ekonomi, vilket alltså inte är vad det här uppdraget främst handlar om.)

Recent Posts