Världshungern kan inte bekämpas utan våra småbrukare (Del 2 av 2)

Detta är del två av två i en artikelserie om matsuveränitet med koppling till jämställdhet och markrättigheter. Denna del fokuserar på jämställdhetsperspektivet samt arbetet för markrättigheter. .  

Det finns en jämställdhetsaspekt inbäddad i frågan om matsuveränitet. I dagsläget utgör kvinnor 60-80 procent av världens bönder och på den afrikanska kontinenten producerar kvinnliga bönder 90 procent av maten och bidrar även till hälften av den globala livsmedelsförsörjningen. Det existerar dock en ojämlikhet i brukanderätten, markägande och makten över tillgångar som genereras från jordbruket.   

En effektiv strategi för att uppnå matsuveränitet är då stärkandet av kvinnliga jordbrukare genom att möjliggöra tillgång till och ägande av mark, samt kontroll över resurser och inkomster som genereras från jordbruket. Kvinnor behöver också inkluderas i beslutsfattande organ för att motarbeta de patriarkaliska och kapitalistiska strukturerna som genomsyrar både jordbruket och samhället.   

ADRA som gott exempel  

ADRA (aktion för landsbygdsutveckling och miljö) är en nationell icke-statlig organisation som arbetar för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i Angola. ADRA är en av Afrikagruppernas många partnerorganisationer och arbetar bland annat med landsbygdsutveckling och miljö.  Med en stark betoning på kvinnors rättigheter,  har organisationen  stärkt jordbruksverksamheten  lokalt.  Lokala organisationer och föreningar i  området har  med stöd från ADRA  kunnat förse  småbrukare  med tekniskt stöd  i deras jordbruks- och boskapsaktiviteter.

År 2019 utbildades till exempel 360 småbrukare, varav majoriteten var kvinnor, i  en  hållbar,  agroekologisk  jordbruksteknik. Att odla  agroekologiskt  innebär  användning av naturliga, ekologiska metoder i jordbruket för att bibehålla biodiversitet men även  skydda jord, luft och vatten från skadliga kemikalier. Småbrukarna introducerades också till ett  skogsbrukarsystem och uppmuntrades till att använda lokala fröer.  

ADRA erbjuder  även  kvinnliga småbrukare mikrolån som stöd till deras småföretag och jordbruksproduktion.  ADRAs  arbete begränsas inte enbart till  ekonomiskt stöd. Organisationen  har  också skapat förutsättningar  för  forum för diskussion, information och rådgivning av frågor  kring kvinnors deltagande och rättigheter.  Dessa forum fungerar även som stödgrupper där kvinnliga brukare kan lära sig av varandra och stödja varandra i försäljningen av skörd på marknader.  Vinsterna från mikrolånen har inneburit att kvinnor ökat både deras försörjningsmöjligheter och ekonomiska  självständighet.  Mikrolånen har inte bara stöttat kvinnor på individuell nivå, men även strukturell då det har stärkt kvinnors livsmedelssystem och bidragit till ett hållbart matproduktionssystem lokalt.   

Inte utan motgångar  

Under det senaste decenniet har dock det storskaliga industriella jordbruket präglat jordbruks- och matproduktionens utveckling på den  Afrikanska  kontinenten. Flera stater har  valt att tillåta stora transnationella företag köpa eller hyra mark , med förhoppningen  att det kommer bidra till den ekonomiska utvecklingen.  Som en följd av detta har  småbrukare, särskilt kvinnor, motats  bort från sin mark  och  tvingats flytta till och odla på mindre bördiga jordar som producerar sämre skördar och därför får det svårare att överleva. Resultatet har blivit att utländska investerare och länders intressen gynnas på bekostnad av den inhemska befolkningen.   

LAC (Legal Assistance Center) är ett exempel på en  av våra  partnerorganisationer  som  bland annat,  arbetar med att säkerställa skydd av mark.  LAC, ett juridiskt center och nationell organisation i Namibia har länge arbetat med frågor kring marktvister och självstyre på lokal nivå.  Frågor kring marktvister berör sällan enbart individer, utan påverkar även människor som grupp.  Namibias ursprungsbefolkning är ett exempel på en grupp som drabbas av olaga utvisningar från land för stadsutveckling.  I Namibia erkänns inte grupptalan.  LAC arbetar  därför  ständigt med att  människor  ska kunna representeras som grupp istället för individer och göra anspråk på  rättigheter  som berör  människor  både  som medlem i ett  kollektiv och  som  individ.  I en region där makten över naturresurser, särskilt mark hotas är juridisk framgång viktigt för förändring, detta inte bara för grupprättigheter utan även för kvinnors rätt till mark. LAC erbjuder därför också rättsligt rådgivning och stödjer kvinnors markrättigheter  i fall som berör  ägandeskap och säkerhet.  Rättsfallen som LAC tar till domstolen är viktiga för samhället. Detta på grund av att de inte enbart främjar den berörda individen, utan domen är normbildande och blir vägledande i kommande mål med liknande omständigheter.   

Den 16 oktober  uppmärksammades matsuveränitet. De kommande dagarna  är det viktigt att  reflektera och  påminna sig själv  om betydelsen  av  småbrukare, särskilt kvinnliga  bönder  i produktionen av  den  mat som konsumeras globalt.  Den globala världshungern  kommer inte att utrotas enbart genom en satsning på en industriell jordbruksproduktion.  Afrikagrupperna kräver därför att aktörer som bland annat EU slutar finansiera  transnationella  företags övertagande av land och att investeringar istället används för att stödja matsuveränitet.  Matsuveränitet är en fråga som berör alla och människor ska ha rätt att välja den mat de vill producera och äta.  I en värld med en ständigt ökande befolkning och där hunger är närvarande  finns det därför ett behov  att utveckla  det småskaliga och  hållbara matproduktionssystemet.

Av Mary Bagenda

Recent Posts