ZIMCODD är ett nätverk i Zimbabwe som arbetar med frågor som skuldavskrivning, handel, utveckling samt social och ekonomisk rättvisa. Visionen är att nå socioekonomisk rättvisa i landet genom en levande rörelse med människan i centrum.

Bakgrund
För en stor del av befolkningen i Zimbabwe är försörjning en stor utmaning. Mycket hög arbetslöshet, låg jordbruksproduktion och en instabil ekonomi är några av orsakerna. Stora skulder, orättvisa i det globala handelssystemet och brist på demokratisk styrning påverkar den socioekonomiska situationen. Det politiska läget gör att det dessutom finns begränsad möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter. Därför finns ett stort behov av att stärka folkrörelser för att öka det folkliga deltagandet.

Verksamhetsbeskrivning
ZIMCODD (Zimbabwe Coalition on Debt and Development) är ett brett nätverk med fackföreningar, trossamfund, student- och ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer samt organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Nätverkets syfte är att mobilisera och involvera landets befolkning i arbetet med påverkan och utformning av riktlinjer inom politiken. Ett exempel är att ZIMCODD arbetar för att lantarbetare ska få ett ökat inflytande i handelsfrågor. Både ZIMCODD och de organisationer som ingår i nätverket arbetar med forskning, information, kampanjer och påverkan för att belysa viktiga frågor och därmed kunna åstadkomma förändring.

Organiserade bomullsodlare blir starkare förhandlare

– Jag har odlat bomull i över 20 år, men för några år sedan övervägde jag att sluta eftersom jag liksom de flesta andra odlare helt enkelt inte kunde försörja mig, berättar Elizabeths Paradzas, bomullsodlare i Zimbabwe.
Trots att köparna tävlar om bomullen får odlarna inte tillräckligt betalt. Det främsta skälet är svag styrning på nationell nivå i kombination med subventioner till jordbruket i Europa och USA som dessutom strider mot överenskommelser inom WTO.
Under ett forum för handelsfrågor berättade Elizabeths Paradzas om sina erfarenheter. Det ledde till att ZIMCODD lanserade kampanjen ”Defending our livelihood, defending the Cotton Farmer”. Kampanjen krävde att Zimbabwes regering formulerade och genomförde fördelaktiga program för småskaligt jordbruk. Tillsammans med 33 andra bomullsproducerande afrikanska länder tryckte man dessutom på för avskaffandet av de enorma bidragen till storskaliga jordbruk i redan rika länder.
Kampanjen fick stor genomslagskraft och Elizabeth Paradzas och ZIMCODD deltog i ett WTO-möte i Hong Kong där man tillsammans med koreanska bönder tog upp frågan om rättvisa handelsregler. Därefter lyckades man organisera landets bomullsodlare i mindre föreningar. Genom detta har bomullsodlarna blivit starkare förhandlare.

Related Projects