IANRA är ett nätverk med organisationer från flera olika afrikanska länder. Nätverket arbetar för en hållbar användning av Afrikas naturresurser och strävar efter en mer rättvis fördelning av dem.

Bakgrund

Flera länder på den afrikanska kontinenten är rika på naturresurser, såsom platina, guld, kobolt, diamanter, koppar, olja, bördig jord och timmer. Dock är det ofta endast ett fåtal människor som har kontrollen över dessa resurser och får ta del av rikedomarna. Inte sällan är det internationella investeringar som ligger bakom utvinningen av naturresurser för kommersiella syften och lokalbefolkningen gynnas inte av industrin. För att utmana den orättvisa fördelningen av resurser är ett starkt civilsamhälle i de olika länderna viktigt.

IANRA – verksamhet

IANRA (The International Alliance on Natural Resources in Africa) består av nationella nätverk och 26 icke-statliga organisationer i tio afrikanska länder. Nätverket arbetar för att stärka lokalsamhällen genom forskning, opinionsbildning, kampanjarbete och organisering. Tillsammans med lokalsamhällen arbetar IANRA med att påverka makthavare på olika nivåer i samhället och stödjer människor i deras kamp för sina rättigheter. IANRA verkar för att även fattiga och marginaliserade människor ska gynnas av naturresurserna som finns runtom på kontinenten och att utvinningen av naturresurserna ska ske på ett hållbart sätt. De teman som IANRA främst arbetar med är mark, vatten, energi, skog samt gruvor och mineraler.

En gruvnäring som gynnar samhället

I Sydafrika är gruvindustrin utbredd och ofta medför den att miljön förstörs och billig arbetskraft exploateras. Nationella och transnationella företag får stora vinster genom utvinningen av naturresurserna i landet medan det lokala samhället sällan gynnas lika mycket. För att ändra på detta arbetar IANRA med att bedriva forskning, och sprida kunskap, kring hur gruvorna drivs och hur vissa former av gruvdrift kan gynna lokalsamhällena.
Kvinnor är oftast särskilt utsatta i gruvarbetet med sämre lön än män, farliga arbetsförhållanden, sexuella trakasserier och mindre makt att påverka. IANRA fokuserar därför särskilt på kvinnornas situation och hur industrin kan gynna dem. IANRA strävar efter att öka kunskapen bland dem som arbetar inom gruvnäringen, makthavare och den bredare allmänheten. Vid sidan av forskning och information vill IANRA även stärka organiseringen av kvinnor på landsbygden och stödjer rörelser som är med i de kvinnliga gruvarbetarnas kamp för bättre villkor.

Related Projects