Västsaharisk gemenskap i Sverige (VGS)

Västsaharisk gemenskap i Sverige (VGS) är en oberoende ideell förening som stödjer det västsahariska folkets kamp (Afrikas sista koloni), för sin rätt till självbestämmande och självständighet.

Som det västsahariska folkets röst, strävar vi efter att uppmärksamma lidande både i de ockuperade områdena och i flyktinglägren. I tillägg är våra prioriteringar att påverka beslutsfattare för att kränkningar av mänskliga rättigheter ska upphöra, uppmärksamma utnyttjandet av naturresurser och erkännandet av vår västsahariska stat.

VGS startade eftersom antalet västsaharier som bor i Sverige ökat och tack vare den demokratiska atmosfär, rätt till organisering och yttrandefrihet som är självklar här -, något som västsaharier saknar i sitt hemland. Föreningen fungerar också som en social och kulturell enhet för att introducera västsaharisk kultur, musik och språk till människor i Sverige och i Skandinavien. Föreningen vill också hjälpa nykomna västsaharier att känna sig välkomna i det svenska samhället.

Vi välkomnar andra organisationer och individer som stödjer Västsahara att samarbeta med oss. Vi har även kontakt med POLISARIO, den legitima representanten för det västsahariska folket.

Media spelar idag en avgörande roll för att sprida ett budskap. Därför har VGS bildat ett informationskontor under ledning av ett antal medlemmar i föreningen, genom vilken vi publicerar kortfilmer och rapporter om situationen i Västsahara.

Sincerely,
Rabab
Följ oss gärna på Facebook


English

Västsaharisk gemenskap i sverige (VGS) is an independent non-profit association that aims to support the struggle of the people of Western Sahara -Africa’s last colony- to their right to Self-Determination and Independence.

Being the voice of the Sahrawi people,drawing attention to their suffering in both the occupied territories and in the refugee camps, in addition to, influencing the decision makers to end the Human Rights violations, the exploitation of the natural resources and to fulfil the recognition of our Sahrawi state are of our priorities.

The establishment of VGS began after the number of Sahrawis residing in Sweden rose, and thanks to the Democratic atmosphere provided here, where the rights of expression, choice and association are for granted which Sahrawis are not able to practice in their homeland. The association acts as well, as a social and cultural entity to introduce the Sahrawi culture, music and language to people in Sweden and in Scandinavia and to be of help to new Sahrawi comers to integrate best into the Swedish society.

The association welcomes other organizations and individuals that support the Western Sahara cause to collaboration and cooperation. It deals as well with the POLISARIO front as it is the legitimate representative of the people of Western Sahara.

Media nowadays plays a crucial role to spread out the word, therefore, the VGS association established an information office under the supervision of a number of members of the association, through which it issues short films and reports on the situation in Western Sahara.

Recommended Posts