Vi är en medlemsorganisation med cirka 2400 medlemmar som arbetar för en mer rättvis värld. I 40 år har vi arbetat i solidaritet med södra Afrika. I Sverige är våra medlemmar engagerade i aktivism, påverkan och insamling. I södra Afrika samarbetar vi med organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi stödjer också kampen för ett fritt Västsahara. Vårt arbete förändrar liv. Med ditt engagemang gör vi skillnad.

Vi tror på solidaritet och att en rättvis värld är möjlig.

Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation. Vi tror på att en rättvis värld är möjlig! Vi vill jobba med helheten, både fattigdomens symptom och orsaker. Fattigdomens symptom är att människor tvingas att leva i fattigdom och orsaken är den orättvisa fördelningen av resurser i världen.

Vi vill inte bara lindra fattigdomens symptom utan kämpa för en långsiktigt hållbar förändring och en rättvis fördelning av resurser.

Tillsammans med partner i södra Afrika stödjer vi människors kamp för en bättre framtid. I Sverige och inom EU arbetar vi med information och försöker påverka beslutsfattare. Vi tror att vårt sätt att leva, våra handlingar och beslut har en direkt inverkan på villkoren för människor som lever i fattigdom.

Till det behöver vi ditt stöd! Bli givare och medlem nu!

 

Gabriele Björsson
Generalsekreterare, Afrikagrupperna

Gabriele Björsson
Generalsekreterare

En rättvis och jämlik värld är möjlig

I vårt arbete förändrar vi liv varje dag. Många får det bättre ekonomiskt, vissa får kunskap om rättigheter och andra får tillfredsställt de basbehov alla har rätt till. Därför är vår grundläggande inställning att en rättvis och jämlik värld är möjlig.

För att åstadkomma en sådan förändring är det nödvändigt att människor ges möjlighet att ifrågasätta och påverka sin omgivning på lokal, nationell och global nivå i Afrika såväl som i Sverige. Ett sådant förändringsarbete tar sin utgångspunkt i människors engagemang och organisering.

Därför arbetar vi för att människor ska kunna gå samman i organisationer och nätverk för att skaffa sig mer kunskap och insikt om makt och rättvisefrågor. Med den kunskapen är det sedan möjligt att ställa krav på lokala, nationella och internationella makthavare för att få till stånd en förändrad politik som skapar större handlingsutrymme för alla.

I ömsesidigt samarbete för framtiden

I solidaritet med södra Afrika har vi i 40 år samarbetat med ett stort antal organisationer som delat vår värdegrund. Ända fram till nu har vi också varit representerade i våra fem samarbetsländer med egna kontor. Men i takt med att världen integreras alltmer ser vi att det är lättare att arbeta med de brännande frågorna ur ett tematiskt perspektiv, snarare än genom de specifika länderna. Därför har vi idag samlat vår verksamhet under ett tak och öppnat ett regionalt kontor i Johannesburg, Sydafrika. Våra partner bevakar fortfarande den lokala utvecklingen på nära håll i sina respektive länder.

Inom ramen för våra tre temaområden, sexuella reproduktionsrättigheter, naturresurser, arbetsvillkor, finns våra partner representerade. Vi försöker gemensamt påverka och förändra orättvisor. Flera av våra partner har vi arbetat med i många år, några har tillkommit på senare tid. Alla drivs av samma vision som vi, att en rättvis och jämlik värld är möjlig. Våra partner arbetar med allt från vård av människor som lever med hiv och stöd till småbönder som odlar ekologiskt, till att organisera lantarbetare för att kräva bättre arbetsvillkor och löner samt stödja familjer som hotas att förlora sin mark till storföretag som bedriver gruvdrift.

 

Vad vill du veta mer om?

Mer om Afrikagrupperna

Hållbar utveckling

I många länder i Syd, och inte minst i Afrika, är civilsamhället svagt. Detta ger stort spelrum för individer i maktpositioner, grupperingar, företag och regimer att ostraffat berika sig själva, begå övergrepp på mänskliga rättigheter, utnyttja svagare grupper och skriva om grundlagen till egen fördel, för att bara ta några exempel.

Ett sätt att stärka ett svagt civilsamhälle är att genom bistånd stötta organisationer som på olika nivåer arbetar för exempelvis mänskliga rättigheter, lokal utveckling, bättre skola, rättvisa arbetsvillkor och löner eller effektivare jordbruk.

I 40 år har vi i solidaritet med södra Afrika samarbetat med olika organisationer för att stödja människor i arbetet för ett bättre liv. Organisationerna har visserligen skiftat genom åren, men många har vi arbetat med under mycket lång tid. Med vår närvaro i regionen, genom vårt regionala kontor i Johannesburg, har vi möjlighet att hålla kontinuerlig kontakt med alla partners. Vi besöker dem regelbundet och har, när det krävs, i stort sett daglig kontakt. Tillsammans arbetar vi för att nå våra mål och vår vision.

Tillsammans förändrar vi liv. Både i södra Afrika och Sverige.

Mångårig lokal närvaro

I 40 år har vi arbetat i solidaritet med befolkningarna i södra Afrika. Vi började med att stödja befrielserörelserna i deras kamp mot kolonisatörerna. När sedan länderna ett efter ett blev befriade ändrades vårt stöd och blev koncentrerat på personal till olika sektorer inom samhället. Det var framförallt inom sjukvård, skola, lantbruk och skogsbruk. Där var bristen på utbildad personal stor. Vi skickade bland annat läkare, tandläkare och sjuksköterskor till Moçambique och lärare och arkitekter till Namibia. I takt med att länderna själva utbildade sin befolkning och behovet av personal från oss minskade har vi alltmer satsat på ett så kallat budgetstöd.

Vår långa närvaro i regionen har gjort oss kända i det civila samhället och många organisationer har genom åren uttryckt att skillnaden mellan oss och andra är just det: vi stannar länge i våra samarbeten. Det ger oss större möjlighet att verkligen lära känna våra partners, och dem oss, för att hitta de bästa vägarna till utveckling.

Under åren har vi byggt upp en unik expertiskunskap när det gäller frågor rörande södra Afrika. Vi har experter inom områden som handel, levnadsvillkor, försörjning och hiv som ofta anlitas av media, såväl i TV-soffor som i radio och tryckt media.

Tillsammans med våra partners förändrar vi liv. Både i Sverige och södra Afrika.

 

 

Stöd och ekonomi

Vår verksamhet är till största delen finansierad genom Sida. För att få detta stöd samlar vi också in pengar själva genom olika insamlingsinsatser. Vi har ett 90-konto och är kontrollerade av en rad olika kontrollorgan, bland annat Sida, Svensk insamlingskontroll och Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

Vi är godkända av Svensk insamlingskontroll, som regelbundet granskar vår verksamhet. Vårt 90-konto är en garanti för dig som givare att pengarna går till rätt saker.

Hos Sida är vi en så kallad ramorganisation. Det innebär att vi har ett långsiktigt samarbetsavtal och att vår biståndsverksamhet får ekonomiskt stöd från Sida.

När det gäller samarbetet med södra Afrika står Afrikagrupperna för minst 10 procent av insatsen, och Sida skjuter till resterande upp till 90 procent. Varje given krona blir på så sätt värd nio gånger så mycket! Utan insatsen på minst 10 procent blir det dock inget stöd alls från Sida. Så de insamlade medlen är mycket viktiga för att insatserna i södra Afrika ska kunna fortsätta.

De aktiviteter och kampanjer vi bedriver i Sverige, för att engagera, informera, påverka och bilda opinion kring frågor som berör södra Afrika, finansierar vi både genom insamlade medel och bidrag från Sida.

Vårt arbete förändrar liv. Ditt bidrag gör stor skillnad!

Våra partnerorganisationer

Våra partnerorganisationer är grunden i vårt arbete. Utan dem hade vi inte kunnat arbeta för en rättvisare värld. Viktigt för både oss och våra partners är att vi delar samma vision och värderingar. Vi är politiskt och religiöst obundna. Vi strävar efter att både vi och våra partners är öppna för förändring och att vi båda ska våga lära av varandra. Vi vill se långa och ömsesidiga relationer som ger ett mervärde för alla parter.

Vi arbetar i nära samarbete med våra partners och träffas regelbundet, både vid besök vid deras verksamheter samt under gemensamma möten. Varje år samlar vi alla våra partners till ett stormöte där våra gemensamma mål och vägen dit diskuteras.

Vi stödjer våra partners genom budgetstöd. Det innebär att de planerar sin verksamhet och vi stödjer hela eller delar av de aktiviteter som planerats. Vi stödjer till exempel lantarbetare i Sydfarika som organiserar sig för att kräva bättre arbetsvillkor, småbönder i Moçambique och Sydafrika som vill satsa på ekologisk odling, män och kvinnor i Sydafrika och Namibia som arbetar med att minska effekterna av hiv, bostadslösa i Namibia som organiserar sig för att få tillgång till värdiga bostäder, vatten och sanitet och organisationer som kämpar för allas rätt till mark och en ofarlig levnadsmiljö.

Vårt gemensamma arbete förändrar liv.

Våra styrdokument

Vi har samlat alla våra officiella dokument här

Ledning

LÅNGTIDSPLAN

Afrikagruppernas långtidsplan 2012-2019

Redan årsmötet 2009 påbörjades diskussionerna inför denna långtidsplan, i och med att en rad motioner inkommit som berörde Afrikagruppernas framtida strategier på olika områden. Dessa diskussioner har fortsatt vid efterföljande medlemsmöten, och till årsmötet 2010 hade vi ett första utkast, som bearbetades i diskussionstorg.
Därefter har underlaget bearbetats vidare i två remissomgångar, samt på medlemsmötet i Härnösand oktober 2010. Många synpunkter har inkommit, både från enskilda medlemmar och lokalgrupper, och styrelsen har arbetat för att ta fram en proposition som så väl som möjligt speglar medlemmarnas åsikter. Personalen, både i Sverige och i södra Afrika, har beretts tillfälle att säga sitt om de olika underlagen, och en extern konsult har bearbetat dokumentet i syfte att ge sin syn på läsbarhet, begriplighet och tydlighet.
Slutligen antogs långtidsplanen på Afrikagruppernas årsmöte i Storvik 2011
LEDNING

I Afrikagruppernas ledningsgrupp ingår Gabi Björsson som är generalsekreterare och Jenny Nilsson som är verksamhetschef.

Gabi Björsson CV

Jenny Nilsson CV

Gabi Björsson har en månadslön på 35 130 kr