Sprid kärlek, inte hiv!

Prevalens Mocambique

Hivprevalensen i Moçambiques 11 provinser

Moçambique är omringat av de länder som har den högsta hivprevalensen i världen – Swaziland, Botswana och Sydafrika. I Moçambique har 11,5 procent hiv av dem man kallar vuxna, 11-49 år. Siffrorna skiljer sig mellan stad (15,9 procent) och land(9,2 procent) och mellan söder (17, 8) och norr (5,6 procent).

Hiv drabbar också kvinnor mer än män. Nära 15 procent av gravida kvinnor i åldern 15-49 år lever med viruset. Anledningarna till detta är flera, bland annat sexuellt våld, kvinnors bristande makt att kräva kondom och generationsöverskridande sex där kvinnor har äldre partner, ofta av ekonomiska anledningar. Flickor infekteras också tidigare än pojkar – även bland ungdomar och unga vuxna är prevalensen högst bland kvinnor.

Den främsta smittoöverföringen sker via sexuella kontakter, som i de flesta länder med hög prevalens. Många unga har sex tidigt och både ungdomar och vuxna har ofta flera partner samtidigt. Att ha flera partner samtidigt är vanligare i städerna och bland grupperna gifta män i alla åldrar och yngre och ogifta kvinnor, särskilt i södra Moçambique.

Trots att information, kommunikation och utbildning kring hivprevention är vanligare bland människor med högre utbildningsnivåer och hushåll med högre inkomst än bland dem med lägre, så är det inom dessa grupper som prevalensen är högst (CNCS, 2010). Frågor som jämställdhet och makt gör att den moçambikiska kvinnan inte alltid har möjlighet att välja om, när och med vem hon vill ha sex. Detta leder till att hon tvingas använda sex som ett sätt att överleva genom att ha flera partner, sällan använda kondom och oftare ha oskyddat oralsex.

Condom

Roberto Paulo, Utbildare av utbildare, försöker avmystifiera kondomanvändning.

Hivproblematiken i Moçambique är inte bara en fråga om medicin och statistik. Strukturella och sociala faktorer som fattigdom, ojämställdhet, sociala värderingar och otillräcklig respekt för mänskliga rättigheter bidrar starkt till ökad sårbarhet för hiv, särskilt för kvinnor.

Det var i denna kontext som Afrikagrupperna 2006, tillsammans med RFSU och våra partnerorganisationer i södra Afrika började utveckla och anpassa en metod med fokus på hivprevention. Denna metod används idag i stor utsträckning av MONASOs medlemmar, som det främsta redskapet för utbildning och informations- och kommunikationsbaserad hivprevention. MONASO är ett nätverk av organisationer som jobbar med hiv i Moçambique och Afrikagruppernas partner.

Metoden kopplar ihop hiv, jämställdhet och sexualundervisning och utgår ifrån övertygelsen att genus och maktobalans är nära sammankopplat med hivspridning. Eftersom könsroller och genusmönster påverkas av, och i sin tur påverkar hur sexualitet uttrycks så bör allt förebyggande arbete inkludera dessa tre komponenter.

AMODEFA: Grupper av kvinnor och män som samtalar och reflekterar kring sexualitet under en utbildning i Pemba.

AMODEFA: Grupper av kvinnor och män som samtalar och reflekterar kring sexualitet under en utbildning i Pemba.

Att vara bekräftande, ha en positiv syn på sexualitet, att vara realistisk och konsekvent, att inkludera lust och även kärlek, att använda reflektion och dialog, interaktion och deltagande är alla viktiga delar av metoden. Denna metod tar hänsyn till genusfrågor och inkluderar naturligtvis hbt-frågor.

Metoden inkluderar perspektiv som etnicitet och religion (eftersom landet karaktäriseras av både religiös och etnisk mångfald), socioekonomiska aspekter, förmåga, begränsningar och funktionsnedsättning (fysiskt och psykiskt) samt ålder. Förutom MONASO, AMODEFA och OTHOKO i Moçambique så finns det andra organisationer bland Afrikagruppernas partner som arbetar med metoden.
Här kan du läsa mer om AMODEFA och hur du kan stödja dem!

Santos Simione, programhandläggare i Moçambique

Recommended Posts