Koloniala odlingar gör comeback i Moçambique

Afrikagruppernas partnerorganisation UNAC har tillsammans med den internationella organisationen GRAIN släppt en rapport om markrofferi i norra Moçambique. Läs rapporten här! Nedan följer deras artikel översatt till svenska samt i original version på engelska.

Det pågår en koloniallik kapplöpning efter Afrikas odlingsbara marker och Moçambiques bönder står på frontlinjen.

En ny studie om markaffärer i Moçambique visar att sen 2006 har det skett minst 35 markaffärer med utländska investerare med syftet att producera grödor, som tagit i anspråk mer än en halv miljon hektar.

Dessa siffror inkluderar inte tillstånden för eukalyptusplantager som nyligen tillhandahölls två utländska företag (Portucel från Portugal och Green Resources från Norge) som uppgår till totalt 666 000 hektar mark i norra Moçambique.

Många av dessa markaffärer handlar om mark i Nacala korridoren, ett område som sträcker sig över 14 miljoner hektar i norra Moçambique, var regeringen och utländska investerare utvecklar transport infrastruktur och exportjordbruk.

Över 4,5 miljoner lokala jordbrukarfamiljer är beroende av dessa marker för deras försörjning och mat säkerhet. Regeringen och de utländska investerarna påstår att utvecklingen av korridoren kommer att gynna de lokala samhällena, men de har redan blivit tvingade från deras marker för att ge plats åt stora agribusiness.

”Redan innan infrastrukturen byggts, ser vi en massiv våg av markrofferi i området”, säger Costa Estevao, president på den provinsiella jordbrukarunionen i Nampula.

En ny rapport av UNAC och den internationella organisationen GRAIN visar hur visar hur skumma företag som är registrerade i skatteparadis och anslutna till den moçambikiska politiska eliten har roffat pt sig mark i Nacala korridoren och utvinner rikedom på ett sätt som påminner om landets koloniala dagar.

Tusentals jordbrukarfamiljer har redan fördrivits, och mark har överlämnats till europeiska och amerikanska affärsmän med smarta finansiella planer men liten erfarenhet inom jordbruket”, säger Ange David Baimey från GRAIN.

”Detta markrofferi förstör människors försörjningsmöjligheter och bidrar ingenting till Moçambiques övergripande utveckling eller mat säkerhet”, säger Ana Paula Taucale, vice president på UNAC.

UNAC och dess mer än 100 000 jordbrukarmedlemmar kräver en process av genuin jordreform i hela landet för att säkerställa tillgång till mark för jordbruksfamiljer och stödja deras produktion.

 

Colonial plantations are making a comeback in Mozambique

There is a colonial-style scramble for Africa’s farm lands, and Mozambique’s peasants are on the front lines.

A new survey of land deals in Mozambique shows that since 2006 there have been at least 35 land deals with foreign investors for the production of food crops, covering more than half a million ha.

A new survey of land deals in Mozambique shows that since 2006 there have been at least 35 land deals with foreign investors for the production of food crops, covering over 535,000 ha. These figures do not include the concessions for eucalyptus plantations recently provided to two foreign companies (Portucel of Portugal and Green Resources of Norway) covering a total of 666,000 ha of land in Northern Mozambique. (Photo: Erico Waga for GRAIN)

Many of these deals are for lands in the Nacala Corridor, an area spanning 14 million hectares of northern Mozambique, where the government and foreign donors are developing transportation infrastructure and export agriculture.

Over 4.5 million peasant families depend on these lands for their livelihoods and food security. The government and foreign donors say that the development of the Corridor will bring benefits to local communities, but already they are being pushed off their lands to make way for big agribusiness.

”Even before the infrastructure is built, we are seeing a massive wave of land grabs in the area,” says Costa Estevao, president of the provincial peasant’s union of Nampula.

”Even before the infrastructure is built, we are seeing a massive wave of land grabs in the area,” says Costa Estevao, president of the provincial peasant’s union of Nampula.

A new report by UNAC and the international organisation GRAIN shows how obscure companies registered in offshore tax havens and connected to Mozambican political elites have been grabbing lands in the Nacala Corridor and extracting wealth in ways reminiscent of the country’s colonial days.

”Thousands of farming families have already been displaced, and the lands given to European and US businessmen with clever financial schemes but little experience in agriculture,” says Ange David Baimey of GRAIN.

”These land grabs are destroying peoples’ livelihoods and contributing nothing to Mozambique’s overall development or food security,” says Ana Paula Taucale, Vice presidente of UNAC.

UNAC and its more than 100,000 farmer members are calling for a process of genuine agrarian reform across the country to ensure access to land for peasant families and to support their agricultural production.

Read the report: grain.org/e/5137

 

Recent Posts